Programų naudojimo ir paslaugų teikimo taisyklės.


1. UAB "eLit sistema" stengiasi, kad jos teikiamos paslaugos ir diegiamos programos bei jų naudojimas atitiktų asmenų lūkesčius, todėl yra sudarytos šios Programų naudojimo ir paslaugų teikimo taisyklės, toliau vadinamos Taisyklėmis, kuriomis privalu vadovautis visiems UAB "eLit sistema" klientams, darbuotojams, atstovams, taip pat visiems kitiems su mūsų teikiamomis paslaugomis ir programomis susijusiems asmenims.
2. Asmenys, pradėdami naudotis UAB "eLit sistema" teikiamomis paslaugomis ir (arba) programomis arba sudarydami sąlygas tai daryti kitiems asmenims, patvirtina, kad visi jie sutinka vadovautis šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis, taip pat įsipareigoja užtikrinti, kad tai nepažeidžia jokių asmenų teisių, teisėtų interesų bei teisės aktų nuostatų.
3. Mūsų klientai, sudarydami su mumis sutartis, įsipareigoja naudotis programomis tik savo reikmėms pagal teisės aktų reikalavimus, taip pat užtikrinti, kad klientui ir (arba) jo atstovui(-ams) suteiktas vartotojo vardas (login) bei slaptažodis (password) nebūtų perduoti naudotis tretiesiems asmenimo, taip pat klientas neturi teisės atlygintinai ar neatlygintinai perduoti savo teises ir pareigas, įgytas pagal sutartis, sudarytas su UAB "eLit sistema", tretiesiems asmenims, negavęs tam išankstinio raštiško atskiro UAB "eLit sistema" sutikimo.
4. Mūsų klientai, sudarydamis su mumis sutartis, taip pat įsipareigoja laiku apmokėti pateiktas sąskaitas, nepiktnaudžiauti programos(-ų) teikiamomis galimybėmis ir nepažeisti jokių asmenų teisių ir teisėtų interesų, taip pat neperduoti mums ir nevesti į programą(-as) jokių duomenų, kurie nebūtų gauti pagal teisės aktų nuostatas ir (arba) neturint tam duomenų subjekto(-ų) sutikimo, bei neperduoti niekam jokių asmens duomenų, gautų iš UAB "eLit sistema", jei tokių būtų gauta, be teisėto pagrindo ir (arba) neturint tam atskiro rašytinio UAB "eLit sistema" sutikimo.
5. Asmenys, pateikdami UAB "eLit sistema" duomenis arba suvesdami juos į programą(-as) patvirtina, kad šie duomenys gauti pagal visus teisės aktų reikalavimus, sąžiningai ir kad tai nepažeidžia jokių asmenų teisių ir teisėtų interesų, taip pat, kad tam yra gauti visi reikiami sutikimai, patvirtinimai tam, jog UAB "eLit sistema" galėtų teisėtai juos tvarkyti, kiek tai yra reikalinga tinkamam paslaugų teikimui ir programų naudojimui užtikrinti, ir kad asmenys, kurių duomenys yra pateikiami UAB "eLit sistema", yra supažindinti su UAB "eLit sistema" asmens duomenų apsaugos ir privatumo politika.
6. Pastebėjus, kad klientas ir (arba) bet kuris jo atstovas nesilaiko šių Taisyklių, sutarties sąlygų ar UAB "eLit sistema" asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikos, turime teisę apriboti visas kliento teises, susijusias su programos(-ų) naudojimu arba laikinai nutraukti paslaugų teikimą klientui be jokio išankstinio įspėjimo.
7. Jeigu paaiškėtų, kad naudojantis Internetine Programą(-as) klientas į programą(-as) įvedė duomenis pažeisdamas teisės aktų reikalavimus ir (arba) tinkamai neapsaugojo savo paskyros (pvz. prisijungimo prie programos duomenų), UAB "eLit sistema" turi teisę bet kuriuo metu be jokio atskiro įspėjimo tokius duomenis iš programos(-ų) pašalinti, o Klientas įsipareigoja atlyginti visą su tuo susijusią žalą, jei tokia būtų patirta. UAB "eLit sistema" klientai taip pat įsipareigoja nedelsiant sunaikinti bet kokius duomenis, gautus iš UAB "eLit sistema", jei paaiškėtų, kad tokie duomenys gauti per klaidą ir (arba) pažeidžiant teisės aktų nuostatas, taip pat nedelsiant apie tai raštu informuoti UAB "eLit sistema".
8. Jeigu klientas nori perduoti iš UAB "eLit sistema" gautus duomenis už Europos Sąjungos ribų, jis privalo gauti tam išankstinį UAB "eLit sistema" sutikimą.
9. Jeigu klientas neapmoka UAB "eLit sistema" pateiktos(-ų) sąskaitos(-ų) sutartyje numatyta tvarka, UAB "eLit sistema", negavusi laiku apmokėjimo, gali sustabdyti paslaugų teikimą iki apmokėjimo gavimo (prieigos prie serverio atstatymo terminas – iki 2-jų darbo dienų).
10. Pasikeitus tarifams, mokesčiams ar dėl kitų priežasčių UAB "eLit sistema" turi teisę vienašališkai keisti mokėjimų tarifus, pranešus apie tai klientui sutartyje numatyta tvarka ir terminais.
11. Jeigu klientas nevykdo savo įsipareigojimų, nustatytų šiose Taisyklėse, sutartyje ir (arba) pažeidžia UAB "eLit sistema" asmens duomenų apsaugos ir privatumo politiką (pvz. piktnaudžiauja suteiktomis teisėmis, laiku neapmoka pateiktų sąskaitų, perduoda duomenis, neturėdamas tam teisėto pagrindo ir t.t.), UAB "eLit sistema" turi teisę be atskiro įspėjimo bet kuriuo metu sustabdyti ar nutraukti paslaugų klientui teikimą. Nustatytas mokestis už programos(-ų) naudojimą klientui skaičiuojamas ir už laikotarpį, kai paslaugų teikimas buvo sustabdytas dėl kliento kaltės.
12. Sutikdami būti mūsų klientais ar atstovais, asmenys tuo pačiu įsipareigoja imtis deramų veiksmų, kad užtikrintų, jog visi jų darbuotojai, tarpininkai, partneriai, subrangovai, taip pat kiti atstovai laikytųsi šių Taisyklių, sutarčių ir susitarimų sąlygų, taip pat mūsų privatumo politikos nuostatų. Mūsų klientai ir atstovai atsako už savo tarpininkų, partnerių, subrangovų ir kitų atstovų veiksmus, neveikimą ir (arba) nerūpestingą elgesį, dėl kurio kitiems asmenims gali būti padaryta ir (arba) buvo padaryta žala, taip pat privalo nedelsiant mus raštu informuoti apie bet kokį incidentą, kuris gai būti susijęs su asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimu (pvz., prieigą be leidimo, duomenų atskleidimą ir kt.), įskaitant atvejus, kai tik įtariama, jog įvyko toks incidentas, ir įsipareigoja nedelsiant imtis priemonių tam, kad būtų sustabdytas galimas pažeidimas ir pašalintas, kuris padarytas, taip pat sumažinti galimi pažeidimo nuostoliai.
13. Asmenys, pradėdami naudotis UAB "eLit sistema" įdiegtomis programomis, patvirtina, kad jie nevykdys jokių veiksmų, dėl kurių UAB "eLit sistema" galėtų pažeisti galiojančių teisės aktų nuostatas. Asmenys taip pat įsipareigoja apriboti prieigą prie programos(-ų), suteikdamos ją tik tiems savo darbuotojams ir (arba) atstovams, kuriems tai yra griežtai būtina vykdant jiems teisėtai pavestas užduotis, taip pat, kad jie yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis, UAB "eLit sistema" asmens duomenų apsaugos ir privatumo politika, sutarties(-ių) sąlygomis bei teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis duomenų apsaugą.
14. Turint klausimų ar neaiškumų dėl šių Taisyklių ir norint su mumis dėl to susisiekti, galite tai padaryti kreipiantis į mus tel. +370 5 2150241 arba el. paštu info@elit.lt.
15. Retkarčiais šios Taisyklės gali būti atnaujinamos. Jei Taisyklių nuostatos bus pakeistos iš esmės, apie tai bus paskelbta UAB "eLit sistema" svetainėje kartu su atnaujintomis Taisyklėmis, taip pat informuosime apie tai klientų nurodytais asmenų el. pašto adresais.

Atnaujinta 2018 m. gegužės 25 d.