Asmens duomenų apsaugos ir privatumo politika.


UAB "eLit sistema" svarbus Jūsų ir kitų asmenų privatumas, todėl sukūrėme asmens duomenų apsaugos ir privatumo politiką, toliau vadinama Privatumo politika, kuri apibrėžia, kaip renkame, naudojame, atskleidžiame, perduodame ir laikome asmeninę informaciją, taip pat ką turėtumėte daryti ir kur turėtumėte kreiptis, jei turite klausimų ar abejonių dėl mūsų Privatumo politikos ar duomenų apdorojimo ir (arba) norėtumėte susisiekti su mumis dėl galimo privatumo apsaugos įstatymų pažeidimo.
Ateityje ši Privatumo politika gali keistis, todėl skatiname ją peržiūrėti periodiškai.
1. Asmeninės informacijos rinkimas ir naudojimas
1.1. Asmeninė informacija – tai duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti asmens tapatybę arba su juo susisiekti.
1.2. Gali būti prašoma pateikti asmeninės informacijos kaskart, kai kreipiamasi į UAB "eLit sistema" ar į UAB "eLit sistema" atstovus. UAB "eLit sistema" ir jos atstovai gali tarpusavyje dalytis asmenine informacija ir naudoti ją pagal Privatumo politikos nuostatas.
1.3. Asmeninė informacija gali būti susieta su kita informacija, siekiant teikti ir tobulinti produktus, paslaugas, turinį bei reklamą. Pateikti prašomą asmeninę informaciją nėra privaloma, bet jei jos nenurodysite, daugeliu atvejų mes negalėsime Jums teikti savo paslaugų ir/ar produktų arba atsakyti į Jūsų pateiktas užklausas.
1.4. Kuriant sistemų (programų) prieigas, teikiant paslaugas ir (arba) produktus, naudojantis sistemomis (programomis), kreipiantis į mus arba mūsų atstovus galime rinkti įvairią informaciją, įskaitant vardą ir pavardę, asmens kodą, gimimo datą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, susisiekimo nuostatas, įrenginio identifikatorius, IP adresą, vietovės informaciją, klientų sąskaitos numerius, prisijungimo prie programos(-ų) duomenis ir kitą naršymo (naudojimosi) programa(-omis) informaciją, įskaitant duomenis apie tai, kada ir iš kur buvo prisijungta prie mūsų įdiegtos(-ų) programos(-ų) ir (arba) svetainės(-ių) ar kitų elektroninių platformų (įrenginių). Taip pat galime rinkti tokią informaciją, kaip darbovietė, pareigos, profesija, išsilavinimas, darbo patirtis, dirbtas darbo laikas, kalba, pašto kodas, miesto kodas, unikalus įrenginio identifikatorius, besikreipiančiojo URL, vieta ir laiko juosta, kurioje naudojamas produktas, kad geriau suprastume savo klientų elgesį ir tobulintume produktus, paslaugas bei reklamą.
1.5. Jei naudodami mūsų įdiegtas sistemas (programas) mums, mūsų darbuotojams ir (arba) kitiems atstovams perduodate kitų asmenų duomenis, tuo pačiu patvirtinate, kad mes galime rinkti įvairią Jūsų pateiktą informaciją, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, pašto adresą, darbovietę, pareigas, el. pašto adresą ir telefono numerį. Ši informacija gali būti naudojama asmenų užklausoms vykdyti, reikiamiems produktams ir (arba) paslaugoms teikti ir (arba) siekiant apsaugoti asmenis nuo apgavysčių, kitų teisės aktuose numatytų pažeidimų.
1.6. Galime tvarkyti visą asmenų pateiktą asmeninę informaciją šioje Privatumo politikoje apibūdintais tikslais, taip pat vykdydami teisės aktų reikalavimus.
1.7. Pateikdami asmeninę informaciją patvirtinate, kad ji gauta pagal visus teisės aktų reikalavimus ir sąžiningai bei kad tai nepažeidžia jokių asmenų teisių ir (arba) teisėtų interesų, taip pat sutinkate ir patvirtinate, kad mes galime juos tvarkyti.
1.8. Naudodami surinktą asmeninę informaciją galime siųsti pranešimus apie naujausius produktus, programinės įrangos naujinimus ir (arba) artėjančius įvykius. Jei nenorite būti mūsų el. laiškų siuntimo sąraše, bet kada galite save iš jo pašalinti apie tai mus informuodami rašytiniu pranešimu.
1.9. Asmeninę informaciją mes taip pat naudojame kurdami, plėtodami, teikdami, pristatydami ir tobulindami savo produktus, paslaugas, turinį ir reklamas ir stengdamiesi apsaugoti asmenis nuo nuostolių ir apgavysčių. Be to, galime naudoti tokią informaciją paskyros bei tinklo apsaugos tikslais, įskaitant siekį apsaugoti savo paslaugas ir (arba) programas visų naudotojų naudai. Kai naudojame asmeninę informaciją siekdami išvengti apgaulės, turime omenyje pavojų, kuris gali kilti asmenims sąveikaujant su mumis internetu.
1.10. Ribojame duomenų naudojimą siekiant išvengti apgaulės ir naudojame juos tik kai jie tikrai būtini bei laikomės teisėtų interesų, kad apsaugotume savo klientus ir paslaugas bei produktus. Taip pat viešai prieinamiems šaltiniams galime patvirtinti asmenų pateiktą informaciją tam tikrų internetinių operacijų atveju. Galime naudoti pateiktą asmeninę informaciją norėdami patikrinti asmenų tapatybę, taip pat padėdami identifikuoti naudotojus ir nustatyti tam tikras paslaugas.
1.11. Kartais asmeninę informaciją galime naudoti svarbiems pranešimams, pavyzdžiui, pranešimams apie pirkimą ir/ar apie nuostatų, sąlygų ar politikos keitimą, siųsti. Be to, asmeninę informaciją naudojame vidaus tikslais, pavyzdžiui, atlikdami auditą, duomenų analizę ir (arba) tyrimus, kad pagerintume produktus, paslaugas ir (arba) bendravimą su klientais. Taip pat siekdami užtikrinti saugumą ir išvengti apgaulės galime paprašyti trečiosios šalies patvirtinti asmenų pateiktą informaciją ir galime būti gavę Jūsų asmeninę informaciją iš kitų asmenų.
1.12. Galime rinkti informaciją, susijusią su klientų, įskaitant jų darbuotojus ir kitus atstovus, veikla mūsų svetainėje bei naudojimusi programomis, taip pat kitais mūsų produktais ir paslaugomis. Ši informacija kaupiama ir naudojama siekiant pateikti savo klientams daugiau naudingos informacijos ir suprasti, kurie mūsų svetainės, produktų ir paslaugų aspektai domina labiausiai.
2. Asmeninės informacijos atskleidimas
2.1. Mums gali reikėti atskleisti asmeninę informaciją dėl įstatymų, procesinių veiksmų, teisminių ginčų ir (arba) valstybinių ir vyriausybinių institucijų reikalavimų asmenų rezidavimo šalyje arba už jos ribų. Informaciją apie asmenis taip pat galime atskleisti, jei nustatysime, kad tai būtina dėl nacionalinio saugumo, įstatymų vykdymo ir (arba) kitų viešųjų interesų.
2.2. Asmeninę informaciją taip pat galime atskleisti, jei nustatysime, kad atskleidimas pagrįstai būtinas laikantis mūsų nuostatų ir (arba) sutarčių sąlygų, taip pat siekiant apsaugoti mūsų operacijas ir (arba) naudotojus. Be to, reorganizacijos, sujungimo arba pardavimo atveju galime perduoti visą surinktą asmeninę informaciją atitinkamai trečiajai šaliai.
2.3. Taip pat mes gaime pateikti tam tikrą asmeninę informaciją strateginiams partneriams, kurie bendradarbiauja su mumis, kad būtų galima teikti produktus ir paslaugas, arba padeda mums pritraukti klientų. Pavyzdžiui, jei įsigyjate ir suaktyvinate programas, suteikiate mums, mūsų atstovams ir ryšio operatoriams teisę teikiant paslaugas keistis aktyvinimo proceso metu pateikta informacija. Jei paslaugos teikimas patvirtinamas, Jūsų paskyrai(-oms) taikomos šios Privatumo politikos nuostatos.
3. Asmeninės informacijos apsauga
3.1. Mes labai atsakingai rūpinamės asmeninės informacijos apsauga. Naudojantis mūsų paslaugomis, asmenų perduodami duomenys yra apsaugomi techninėmis priemonėmis ir slaptažodžiais. Jūsų pateiktus duomenis, kuriuos saugome, saugome kompiuterinėse sistemose, esančiose mūsų patalpose, į kurias gali patekti tik tam tikri asmenys ir kurios saugomos fizinėmis priemonėmis. Duomenys niekada nelaikomi atvira forma, įskaitant, kai naudojame trečiųjų šalių saugyklas.
3.2. Asmenys, sutikdami būti mūsų klientais, įsipareigoja imtis deramų veiksmų, kad užtikrintų, jog visi jų darbuotojai, tarpininkai, partneriai ir subrangovai laikytųsi visų sutartyse (įskaitant visus jų priedus, papildymus, pakeitimus) nustatytų sąlygų. Mūsų klientai atsako už savo tarpininkų, partnerių, subrangovų ir kitų atstovų veiksmus, neveikimą ir (arba) nerūpestingą elgesį, dėl kurio kitiems asmenims gali būti padaryta ir (arba) buvo padaryta žala.
3.3. Mūsų klientai įsipareigoja, kad jie nevykdys jokių veiksmų, dėl kurių kiti asmenys galėtų pažeisti teisės aktų nuostatas, taip pat nedelsiant pranešti mums raštu apie visus su pateiktais asmens duomenimis susijusius informacijos saugumo incidentus (pvz., prieigą be leidimo, duomenų atskleidimą ir kt.), įskaitant atvejus, kai tik įtariama, jog įvyko toks incidentas ir įsipareigoja nedelsiant imtis priemonių tam, kad būtų sustabdytas galimas pažeidimas ir (arba) pašalintas, kuris padarytas, taip pat sumažinti pažeidimo nuostoliai.
3.4. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu, taip pat kitų teisės aktų nuostatomis.
4. Asmeninės informacijos vientisumas ir laikymas
4.1. Mes padedame užtikrinti, kad mums pateikta asmeninė informacija būtų tiksli, išsami ir atnaujinama.
4.2. Asmenų pateiktą asmeninę informaciją laikysime tiek, kiek reikia šioje Privatumo politikoje ir su paslauga(-omis) ir (arba) programa(-omis) susijusiuose dokumentuose nustatytiems tikslams pasiekti. Įvertindami šį laikotarpį, gerai išanalizuojame poreikį rinkti asmeninę informaciją ir, jei nustatome tinkamą poreikį, pasiliekame tą informaciją trumpiausiam įmanomam laikotarpiui, per kurį įvykdome rinkimo tikslą, nebent ilgesnis laikymo laikotarpis yra būtinas pagal įstatymus.
5. Prieiga prie asmeninės informacijos
5.1. Patikrinti, ar Jūsų kontaktinė informacija ir nuostatos yra tikslios, išsamios bei atnaujintos, galite prisijungę prie savo paskyros(-ų) sistemoje(-ose)/programoje(-ose), prie kurių turite prieigą arba jei tai nėra prieinama tiesiogiai pasikreipę į mus, kaip tai yra numatyta šios Privatumo politikos 8 punkte.
5.2. Galime atsisakyti vykdyti prašymus, kurie yra nerimti arba nepagrįsti, kelia pavojų kitų asmenų privatumui, yra visiškai nerealūs arba kurie susiję su informacija, prie kurios nebūtina suteikti prieigos pagal vietos įstatymus. Taip pat galime atsisakyti panaikinimo aspektų arba prieigos užklausų, jei manome, kad tai pakenktų mūsų teisėtam duomenų naudojimui apgaulės ir saugumo tikslais, kaip apibūdinta anksčiau.
5.3. Internetinės priemonės, skirtos vykdyti prieigos, taisymo ir (arba) panaikinimo užklausas, yra prieinamos prisijungus prie įdiegtos(-ų) sistemos(-ų)/programos(-ų). Jei Jums tai nėra prieinama, užklausą galite mums pateikti tiesiogiai pasikreipę į mus, kaip tai numatyta šios Privatumo politikos 8 punkte.
6. Trečiųjų šalių svetainės ir paslaugos 6.1. Naudojantis mūsų svetainėmis, produktais, programomis ir (arba) paslaugomis gali būti pateikiama nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, produktus ir (arba) paslaugas. Mūsų produktuose ir (arba) paslaugose taip pat gali būti naudojami ir (arba) siūlomi trečiųjų šalių produktai ir (arba) paslaugos.
6.2. Trečiųjų šalių surinktai informacijai, kuri gali apimti buvimo vietos duomenis arba kontaktinę informaciją, taikomos atitinkamų trečiųjų šalių privatumo nuostatos. Rekomenduojame peržiūrėti tokių trečiųjų šalių privatumo nuostatas.
7. Mūsų įsipareigojimai dėl asmenų privatumo
7.1. Siekdami apsaugoti mums pateiktą asmeninę informaciją, supažindiname mūsų klientus, atstovus ir darbuotojus su privatumo ir saugos nuostatomis bei griežtai laikomės privatumo apsaugos reikalavimų.
7.2. Atsižvelgiant į duomenų tvarkymui būdingus pavojus ir susijusių asmens duomenų pobūdį, turime įdiegę technines ir organizacines saugumo priemones, kurios padeda užtikrinti asmeninių duomenų apsaugą.
7.3. Asmeninę informaciją saugome ne ilgiau negu to reikia dėl tikslų, kuriais ji buvo surinkta, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai. Duomenis, surinktus teikiant paslaugas, tvarkome tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, ir saugome po to, kai nustojate jomis naudotis, taip pat tiek, kiek būtina dokumentų archyvavimo tikslais laikantis teisės aktų nustatytų terminų.
8. Privatumo klausimai
8.1. Jeigu turite klausimų ir (arba) abejonių dėl mūsų Privatumo politikos ir (arba) duomenų apdorojimo bei norėtumėte susisiekti su mumis, galite tai padaryti kreipiantis į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@elit.lt , taip pat kreipiantis tiesiogiai į mus Teatro g. 1-14, Vilnius, tel +370 5 2150241.
8.2. Gavę su privatumu ar asmenine informacija susijusį klausimą arba prieigos ir (arba) parsisiuntimo užklausą, specialiai tam paskirtas asmuo nustatys atvejo svarbumą ir dės visas pastangas, kad išspręstų konkretų asmens klausimą ir (arba) atsakytų į jo užklausą. Jei problema sudėtingesnė, gali būti, kad reikės suteikti daugiau informacijos, tačiau atsakoma į visus sudėtingesnius paklausimus. Jei esate nepatenkinti atsakymu, savo skundą galite pateikti atitinkamai vietinei institucijai. Jums pasiteiravus, mielai suteiksime informacijos apie atitinkamus skundų sprendimo būdus, kurie gali būti taikomi Jūsų atveju, bei teises, kurias turite.
8.3. Retkarčiais mes galime atnaujinti šią Privatumo politiką. Jei politikos nuostatos bus pakeistos iš esmės, apie tai bus paskelbta mūsų svetainėje kartu su atnaujinta privatumo politika, taip pat informuosime apie tai klientų nurodytais asmenų el. pašto adresais.

Atnaujinta 2018 m. gegužės 25 d.